הערסל ככלי עזר התפתחותי וככלי טיפולי

לערסול , לנדנוד ולמגע חשיבות רבה לתהליך הגדילה וההתפתחות ,הן ברמה הרגשית והן ברמה הסנסו-מוטורית.

העריסל הנו אביזר התפתחותי המאפשר וויסות חושי ועיבוד תחושתי.

 

חשיבות תנוחת הערסול:
תינוקות שוהים ברחם בתנוחה עוברית, מעורסלים.
העריסל מאפשר להמשיך ולהיות מעורסלים גם מחוץ לרחם, להרפות את השרירים ולהיות רגועים גם מבחינה פיזיולוגית.
תנוחת עירסול שומרת על תנועתיות עמוד השדרה ומשפרת מיומנויות מוטוריות עתידיות.
הערסול מרגיע ומקל על הירדמות.

מתן משמעות קוגניטיבית ורגשית לגירויי:
חווית הערסול היא מעין חזרה למחוזות הראשוניים- חיבוק האם ותנועת הנדנוד,  מקנות שלווה ויציבות, רוגע וביטחון.
כמו בעיקרון הרצף,ההמשכיות הטבעית של חווית העירסול תורמת לפיתוח אינטליגנציה רגשית.

הערסל ככלי עבודה על אינטגרציה סנסורית:
מערכת פרופריוצפטיבית: תחושה עמוקה,עצמות,גידים,מודעות תת הכרתית למנ"ח הגוף.
מערכת וסטיבולרית: מבנים באוזן הפנימית המבחינים בין תחושות התנועה,
נוסד בשנת 1988 ע”י שירלי נאוי המתמחה בעיצוב
ערסלי תינוקות וערסלי ישיבה
מתוך אהבה ובכוונת הלב.

רח’ הראשונים 17, ת.ד142, מטולהטל: 052-2812048www.arisal.co.ilwww.arsalim.co.ilarisal@netvision.net.il
תפקידםחשוב בשמירה על שיווי משקל, יציבה והתמצאות במרחב.
מערכת טקטילית: תחושה שטחית מישושי ת.

פיתוח מערכת שווי משקל – תנועה מרחבית:

מערכת שווי המשקל היא אחת המערכות החשובות והיסודיות של
התינוק. שווי משקל מתחיל להתפתח מגיל 0.
כל תנועה שתינוק חווה מהלידה, כשהראש נע במרחב, מגרה את איבר
שווי המשקל באוזן ומשפר את תפקודו. למעשה כל כיוון של תנועה
נותן גירוי שונה למערכות הסנסו-מוטוריות. התנועה שתינוק מקבל דרך
שהיה בערסל תוכל לסייע לו בהתמצאות במרחב בהמשך חייו.

שיטות טיפול התומכות בעירסול:

גישת אינטגרציה חושית, דיאטה סנסורית, גישה נוירו-התפתחותית

תפקודית, שיטת אלבויים, צעד ראשון, שיטת וורדי וגישות טיפול נוספות.
שי זילברבוש מנהל“צעד ראשון”ליווי התפתחותימדגיש שתנוחתהערסול היא הכרחית וקריטית להתפתחות תקינה של התינוק.

מה הערסול עושה בעצם?

“הערסול מאפשר לנו להעניק לתינוק כניסה הדרגתית ובטוחה לעולם.
תחושת הביטחון הזו חשובה לאורך התפתחות התינוק. בתנוחת העירסול
התינוק נמצא בהרפיה מוחלטת,כל השרירים שלו רפויים.בכל תנוחה
אחרת התינוק צריך להתאמץ כדי לייצב את עצמו ולהפעיל שרירים רבים.
בתנוחה המערסלת הוא מרפה לחלוטין את עצמו,נמצא בתחושה של
ציפה, בדיוק כמו שצפים באמבטיית מלח או בשכיבה בערסל”. תינוקות
שמרפים את האחיזה בדרך כלל נרדמים. בנוסף הערסול תמיד מלווה
בחוויה חושי ת,כמו תנועה וקול של ההור ה.

רועשת ושכיבה פרוסה על הגב. חשיפה לגירוייםאלה מעוררתלערסליש אתכל כיווני התנועה המרחביים, הקפיץמוסיף מימד תנועה
אתרפלקס הבהלה, דבר המפר את השקט והנינוחות של התינוק. כלפי מעלה ומטה. סביבל- מאפשר סיבוב מלא 360 מעלות.

משוב על ערסל הישיבה:

רינתאמא של חננאל בן 10אוטיסט:“חננאל ניסה כבר המון ערסלים,
וערסל הישיבה הזה הוא פשוט הצלה לילד וזה בלשון המעטה”, היתרון
של הערסל הזה טמון בכמה גורמים:
א. הערסל פתוח ולא מגביל תנועה.

ב.הערסל תלוי מנקודה אחת ולכן הוא מאפשר תנועה לכל הכיוונים.
מאחר ולחננאליש חסךחושי ו וסטיבולרי התנועה נחוצה ל ו.תרגילים
לדוגמא: אפשר לשים בלון במיקומים שונים.
ג.בערסל הישיבה, הגוף מוכל ומוחזק באופן שמאפשר לו גם תנועות
קיצוניות, דבר המסייע בבעית הפחד מגובה או בעיית שיווי משקל.

ד.הילד זקוק לקשר עין ליווי של העין כדי לעשות תנועה (,בערסל,
מתאפשרתהתנועתיותוהואלומדלשלוטולהתנדנדבאופןטבעי.
ה.הערסלמאפשרישיבהבטוחה.הילדלומדלעצוראתעצמו לפנישהואנתקלבקורה.ואףגורםלערסללהסתובב.
ו.חסךחושיאצלהילדיוצררעבגדולשמוביללכעס,בערסלהיחודיהזההילדמוכל.האפשרויותבערסלמגוונותומכיווןשהרגלים
מופרדות)התמצאותבכלהחושי ם(,מתפתחתיכולתהשליטהעל
הגוף ומשתפרת. קצב ההתקדמות מהיר מאוד.
עריסלמלידה ועד 3שנים.
מרחבלרגיעה,שינהומשחקטליצמיר,מאבחנתומלוותהתפתחותתינוקות:תינוקותקטניםזקוקיםלתנאיםשהכירומרחםעלמנתלהמשיךולהרגישנינוחיםובטוחים.מרגעלידתו,נחשףהתינוקלאורחזק,סביבהאםהתינוקמרבהלהיבהל,לאיוכללהיותפנוילהתנסויותולמידה.
העריסלחושףאתהתינוקלתנועהמונוטוניתומרגיעה,מפחיתאתהופעתרפלקסמורו)בהלה(,בכךשנמצאבכיסעוטףומגן.רעש
ומהומהיכוליםלהיותסביב,והתינוקימשיךלישוןטוב.בגילבוגריותר
התנועהלאמידמרדימה,ומלמדתאתהתינוקאיכויותשלשקטושלווה
שיוכלו ללוות אותו כל חייו.
משוב על העריסל:
מגי וול:“כמפקחתברשתמעונותאמונהבמחוזצפוןהמתמחהבשיטתאלבאוםאנירואהיתרוןגדולבעריסל,בשלהיותותומךבמערכתלשיווי
משקל,במערכתהוסטבולית,בקוהאמצע,וכמובןתחושתהעוברות
המתקבלתמהנדנודבאויר)שלאכמובנדנדהרגילה(.בכלהפעוטוניםשבמחוזצפוןישעריסל.הואמסייעלמטפלותבהתמודדותהיומיומית.מסייעבקליטתילדיםבמהלךהשנהובעיקרעםילדיםשצריכיםיותרתשומתלב”.
מוצרים משלימים:
קפיץ- כלכיווןשלתנועהמעניקגירוישונהלמערכתהסנסומוטורית.
מזרון כן או לא?
ילד צריך לחוות במהלך היממה סוגי מנח גוף שונים. אם העריסל אינו משמש לשנת לילה, אנו לא ממליצים להניח מזרן מכיוון שישחשיבות לתגובתיות הבד לתנועות הילד. חשוב לזכור כי התינוק יוצא מרחם אימו כשהוא במנח גוף עגול ומכורבל, והשהייה בעריסלהעוטף, מאפשר לו לפתוח את גופו בצורה הדרגתית ולא בבת אחת כמו על משטח ישר וקשיח. תנוחת הערסול תורמת לרגיעה של
התינוק ומצביעה על יכולת של שרירי הגב להשתחרר ולהתארך.
מפרט טכני תכונות בטיחות
מסגרת העץ)70 x100(
שומרת על איזון הערסל, ומאפשרת לתינוקמרחב תנועהפתוח ובטוח שאינו
מגביל את תנועותיו, כשבו זמנית הוא חווה עירסול
ב פיתוחהעריסלהקפדתישהמשקליתחלקשווהבכלחלקיוולכןאיןחשששהערסליתהפך
בד טבעי וחזק
מתאים את עצמו לגוף התינוק ותנועותיו. בד העריסל מעובד ללא כימיקלים
ומתאים גם לתינוקות עם עודף / חוסר וויסות חושי
העריסל עשוי מבד אוהלים טבעי וחזק ובו תפרים
כפולים
תליה מנקודה אחת
מאפשרת תנועה לכל כיווני התנועה המרחביים )צדדים/רגל ראש/שמיניות(,
כשלמעשה כל כיוון נותן גירויי שונה למערכת הסנסו-מוטורית
הערסל נתלה על דיבל ג’מבו 8\3
בטיחותי, המסוגל לשאת קרוב לטון
תליית העריסל
את העריסל ניתן לתלות על רוב סוגי התקרות: בטון / רביץ / צלעות גבס/
פרגולות, פתרונות תליה נוספים: זרוע מהקיר, סטנדים מתאמי תקרות ואופציות
נוספות
העריסל הבסיסי כולל ערכת תליה בטיחותית
ופשוטה להרכבה
חבלי סנפלינג על החבלים ניתן לתלות אביזרים ומגרי חושים שונים חבל 6מ”מעםכחנשיאהשללמעלהמ250-ק”גשנימנגנונינעילה
)קשר+מנעולעץ(כולל
מנגנון לויסות גובהמגיל 4חודשים בערך, יש להנמיך את העריסל עד לכמעט גובה הרצפה. סביב
גיל שנה הילדים לומדים להיכנס ולצאת בכוחות עצמם מהעריסל, הדבר
לכשעצמו מפתח יכולת תכנון תנועה, קורדינציה, שיווי משקל ומעניק גירויים
החיוניים להתפתחות מוטורית
המנגנון הוא פשוט לתפעול, והוא כולל חבל
המלופף אל תוך מנעול עשוי עץ. יש לשנות
את גובה הקשירה וכך להנמיך או להגביה את
העריסל
כביסה כביסה בהרתחה וייבוש – תהליך פירוק והרכבת העריסל הינו קל, פשוט ומהיר. לעריסל מצורף דף הוראות וכן סרטוני הדרכה באתר
ערסל ישיבה
מינקות ועד שיבה
מרחבמכיל,מרגיעומאתגרמעברלהיותוערסללמנוחהוכייףהערסלמשמלפעילותשיקומיתלפעוטותומבוגריםבעליצרכ
מיוחדים ולא פחות חשוב גם לאנשים
המטפלים בהם.
השקענומחשבהרבהבפיתוחערסלהישיבה,
מה מייחד את ערסל הישיבה שלנו ככלי טיפולי?
הנדסת גוף ופעילות שיקומיתעיצובאורתופדיהמאפשרתמיכהמלאהבעמודהשדרה,ישמקוםלידייםוהדום לרגליםהעיצובהמיוחדהמערסלומכיל,מתאיםאתעצמולאדםומאפשרהרפיה
מלאה פיזית ונפשית
תנועתיות ייחודית – מאחר וההדום נתלה בנקודה נפרדת, עמוד השדרה
והגפיים מקבלים תמיכה מלאה ומנח הגוף טיפה מעוגל אזי מתקבל
מרחב המאפשר תנועתיות באופן פסיבי ודינאמי.
#תנועתיות ייחודית זו מאפשרת לעבוד על כל איבר בנפרד.
#עבודה בתנועות קלות ועיגוליות על איזור גב תחתון.
#תנועה רכה במרחב מפתחת ומשקמת.
שלוחותעצביםיוצאיםמביןהחוליותלאורךעמודהשדרהומקיפותאתהגוף.
בערסול,כשהגבהתחתוןמתעגל,המרווחביןהחוליותגדלואיןלחץעלהשלוחותהעצביות-מהשמאפשרפעילותעצביתטובהוכןהפחתתכאביםניתןלקייםבערסלתרגיליפיזיוטרפיהשונים,עיסוייםוליישםשיטות
טיפול שונות
חומריםאיכותיים
ובטיחותייםהעמידים
לאורך שניםמידות:70/100, כוחנשיאה:150ק”ג,בדקורדורה,משענותידיים,הדוםלרגליים,כריתלראש,חבליניילון,מוטותעץבוק#הבדעמידלשמש ולמים #ניתן לנגב ולכבס
הערסלים שלנו נמצאים בשימוש
בעשרות גנים ותינוקיות, בבתי חולים, מרכזי ליווי התפתחותי ומרכזי שיקום.

ערסל ככלי טיפולי

נגישות
Call Now Buttonהתקשרו